Algemene Verkoopvoorwaarden Rail GB Ltd. Handelend onder de naam Modeltreinmarkt.nl.

 1. Toepasselijkheid

 a. De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Rail GB Ltd Te Barendrecht (hierna te noemen Rail GB Ltd). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen u op verzoek gratis door Rail GB Ltd worden toegezonden.

b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

c. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Rail GB Ltd te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 2. Aanbiedingen en prijzen

 a. Aanbiedingen door en prijzen van Rail GB Ltd zijn vrijblijvend. Rail GB Ltd accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

b. Rail GB Ltd behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

c.  Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 3. Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet of in de showroom is de overeenkomst een feit. Rail GB Ltd behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 4. Leveringen

 a. Rail GB Ltd zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden.

b. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Rail GB Ltd ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

c. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Rail GB Ltd daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

 5. Betaling

a. De klant kan bij Rail GB Ltd zelf kiezen op welke wijze aan de verplichting, die ontstaat uit de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst, wordt voldaan. In alle gevallen zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Rail GB Ltd.

b. Ingeval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant, vanaf de factuurdatum, wettelijke rente verschuldigd.

c. Rail GB Ltd heeft het recht om, ingeval de klant niet aan zijn onder artikel 5.a bedoelde verplichting voldoet, de buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

6. Reclames, garantie en retouren

a. De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder artikel 4.c gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rail GB Ltd de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

b. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Rail GB Ltd wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Rail GB Ltd. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in achtname van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Voor gebruikte artikelen geld een garantie termijn van 1 jaar gerekend vanaf de datum van aflevering door Rail GB Ltd..

c. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Rail GB Ltd zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder artikel 6.a en 6.b bedoelde voor rekening van Rail GB Ltd, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

 7. Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Rail GB Ltd over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder artikel 5.a bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

8. Klantgegevens

Indien de klant aan Rail GB Ltd opgave doet van een adres is Rail GB Ltd gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in artikel 5. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen zelf aan te passen of schriftelijk te melden aan Rail GB Ltd Te Barendrecht, Arnhemseweg 11, 2994 LA Barendrecht.

 9. Aansprakelijkheid

a. Rail GB Ltd is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Rail GB Ltd is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Rail GB Ltd komen.

b. Rail GB Ltd draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Rail GB Ltd eveneens geen verantwoording.

c. Rail GB Ltd is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Rail GB Ltd, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rail GB Ltd.

10. Diversen

a. De klant van Rail GB Ltd dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Rail GB Ltd geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

b. Rail GB Ltd garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

c. Ingeval van overmacht heeft Rail GB Ltd het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Rail GB Ltd gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Rail GB Ltd kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 11. Rechten

a. Alle contacten en transacties met Rail GB Ltd geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Rail GB Ltd.

b. Niets uit uitgaven of publicaties van Rail GB Ltd mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rail GB Ltd.

12. Toepasselijk recht

a. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Rail GB Ltd en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy policy

Privacy gewaarborgd

Rail GB Ltd respecteert de privacy van haar (potentiële) klanten. Persoonlijke informatie wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Alleen bevoegde medewerkers van Rail GB Ltd hebben toegang tot gegevens, die zijn opgeslagen om de communicatie en leveringen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Internet en digitale communicatie

Opgeslagen gegevens

Rail GB Ltd registreert gegevens die nodig zijn voor communicatie, zoals bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer of E-mailadres. Door bestellingen van klanten wordt daar informatie aan toegevoegd die betrekking heeft op het ontvangen van betalingen en de bestelhistorie.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar na het laatste contact tussen Rail GB Ltd en de betrokken klant of kunnen eerder op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene worden verwijderd.

Vragen en mutaties

Rail GB Ltd hecht veel waarde aan maximale zorgvuldigheid in het omgaan met persoonsgegevens. Onze klanten kunnen ons daarbij helpen door mutaties in de gegevens schriftelijk te melden aan Rail GB Ltd te Barendrecht, Arnhemseweg 11, 2994  LA Barendrecht. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen of met het verzoek uw gegevens te laten verwijderen.